Algemene voorwaarden

Altijd fijn om te weten waar je aan toe bent

1. Definities

Lessor: Rijnmond Lease BV, gevestigd en kantoorhoudend te J. v/d Heijdenstraat 38 te Oud-Beijerland. Lessor heeft gedurende de gehele looptijd van de (individuele) lease-overeenkomst, de juridische eigendom van, alsmede het volledig economische belang bij de auto.

Lessee: de natuurlijke en/of rechtspersoon/-personen, die met lessor een of meerdere individuele lease- of verhuurovereenkomst(en) aangaat/aangaan. Wanneer de individuele lease- of verhuurovereenkomst(en) met een of meerdere (rechts-)personen wordt aangegaan, zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel tegenover lessor aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de (huur)overeenkomst(en).

Dealer: een door lessor aan te wijzen leverancier, genoemd in de individuele lease-overeenkomst.
Auto: de zaak/zaken die in de individuele lease-overeenkomst tussen partijen nader wordt/worden omschreven als onderwerp van de overeenkomst. Onder auto wordt tevens begrepen aangebrachte accessoires en onderdelen. Huurauto: de auto die door Rijnmond Lease aan lessee ter beschikking is gesteld.

Individuele lease-overeenkomst/bestelformulier: de per auto op te maken overeenkomst, waarin de specificaties van de auto en de modaliteiten van de lease-overeenkomst worden vastgelegd. Het formulier wordt tevens als basis gebruikt voor de bestelling van de auto. De individuele lease-overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin genoemde onopzegbare periode, alsmede voor het totaal aantal te rijden kilometers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle individuele lease-overeenkomsten.
Leasetermijn: het in de individuele lease-overeenkomst genoemde maandelijks te betalen bedrag, bestaande uit de componenten afschrijving, rentevergoeding, verzekering, schadeafhandeling, houderschapsbelasting, beheerskosten, alsmede kosten van onderhoud en reparatie. De leasetermijnen zijn per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
Leaseperiode: de in maanden uitgedrukte onopzegbare periode van de individuele lease-overeenkomst. De leaseperiode neemt een aanvang op de datum van aflevering van de auto en eindigt na afloop van het aantal overeengekomen maanden.

Maximum aantal kilometers: het aantal kilometers dat op grond van de technische specificaties van de auto mag worden gereden. Het maximum is aan drie brandstof categorieën gebonden. Totaal aantal kilometers: het aantal kilometers dat op grond van de individuele lease-overeenkomst met de betreffende auto mag worden gereden.

2. Toepasselijkheid en wijziging

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de tussen lessor en lessee gesloten mantelovereenkomst van operationele lease, alsmede de individuele lease-overeenkomsten en zijn van toepassing op alle offertes en lease- of verhuurovereenkomsten van lessor. Afwijkende bepalingen en wijziging van de mantelovereenkomst en/of individuele lease- of verhuurovereenkomsten zijn slechts van kracht indien schriftelijk vastgelegd in een zowel door lessor als lessee ondertekend aanhangsel. Eventueel door lessee gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de mantelovereenkomst of leasecontracten, offertes, aanvragen, bestellingen of orderbevestigingen.

3. Rechtsverhouding

De operationele lease-overeenkomst strekt ertoe om aan lessee, gedurende een vooraf overeengekomen periode en tegen de overeengekomen vergoeding, het gebruik van (een) bepaalde auto(‘s) te verschaffen, met volledig behoud van de eigendom van de auto(‘s) door lessor. Het kenteken van de auto staat op naam van lessor.

4. De aanbieding

Rekenvoorbeelen, calculaties, offertes, prijzen, kosten of kostenoverzichten en -vergelijkingen, managementinformatie alsmede achterstandsopgaven, etc., zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch door Rijnmond Lease uitgebracht, zijn indicatief en onder voorbehoud en gelden slechts ter informatie en oriëntatie. Tenzij daarbij nadrukkelijk anders bepaald, kan lessee daaraan jegens Rijnmond Lease geen rechten of aanspraken ontlenen. De aanbieding/offerte wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de lessee is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht.

5. Acceptatie

Ondanks het feit dat Rijnmond Lease en lessee een mantelovereenkomst met elkaar hebben gesloten, zal Rijnmond Lease, zonder dat zij daartoe haar nadrukkelijke schriftelijke toestemming zal hebben verleend, niet gehouden zijn tot het aangaan van een leasecontract. Indien lessee de wens te kennen geeft één of meerdere objecten te willen leasen zal Rijnmond Lease steeds gerechtigd zijn met betrekking daartoe een krediet acceptatieprocedure uit te voeren. Tevens kan lessor voor het aangaan van een leasecontract extra zekerheden verlangen. Indien Rijnmond Lease de aanvragen accepteert, zal zij lessee dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

6. Zekerheidstelling

Lessor kan van lessee verlangen dat voor het bestellen van de auto zekerheden gesteld worden tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze zekerheidsstelling komt eerst te vervallen nadat door leasenemer aan alle verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst is voldaan. Een eventuele borgsom kan niet worden aangewend voor tussentijdse betalingen van de leasetermijnen.

7. Duur van de lease-overeenkomst

Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 21 van deze voorwaarden, eindigt de lease-overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf de terbeschikkingstelling van de auto. Wanneer vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de lease-overeenkomst wordt bereikt, zal lessee het gebruik van de auto voor de resterende maanden voortzetten, voor zover het voor een dergelijke auto geldende maximum kilometeraantal nog niet is bereikt, tenzij lessor anders bepaald. Indien minder kilometers met de auto worden afgelegd dan in de lease-overeenkomst genoemd, kan lessee, met schriftelijke instemming van lessor, de overeenkomst te verlengen tot het moment dat het overeengekomen totaal aantal kilometers is verreden, doch met een maximum van 60 maanden. Voor de periode van het verlengd gebruik van de auto, blijven de bepalingen van de leaseovereenkomst onverkort van toepassing. Hercalculatie van de leaseprijs kan plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 9 en 10 van deze algemene voorwaarden.

8. Aflevering

De door lessor genoemde afleveringstermijn van de auto is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding levert geen verzuim op. Bij aflevering van de auto, die plaatsvindt bij Rijnmond Lease of bij een door lessor aangewezen dealer, wordt een afleveringsbewijs opgemaakt. Dit afleveringsbewijs maakt deel uit van de lease-overeenkomst en vermeldt de definitieve gegevens van de auto. Voor het geval de voor aflevering gereed staande auto niet binnen een redelijke termijn door lessee in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden vijf dagen nadat aan lessee is kenbaar gemaakt dat de auto voor aflevering gereed staat.

9. Leasetarief

In het leasetarief zijn uitsluitend begrepen de kosten, die als zodanig in de lease-overeenkomst zijn vermeld. De leaseprijs is door lessor berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers dat met de auto zal worden gereden. Voor zowel méér als voor minder gereden kilometers vermeldt de lease-overeenkomst de verrekenprijs in euro cent per kilometer. De betreffende verrekening kan tussentijds plaatsvinden, onder andere aan de hand van de door lessee te verschaffen gegevens omtrent het daadwerkelijk aantal gereden kilometers. Voor het berekenen van de leaseprijs voor een deel van een maand wordt een kalendermaand gesteld op dertig dagen.

10. Aanpassing van het leasetarief

In de navolgende gevallen kan lessor het leasetarief tussentijds aanpassen:
a. indien zich tussen de datum van tariefsberekening en de datum van aflevering van de auto wijzigingen voordoen in de prijs van de elementenwaaruit het leasetarief is opgebouwd;
b. in geval van tussentijdse wijziging van de kosten van verzekering;
c. in geval van tussentijdse wijziging van houderschapsbelasting en kentekenleges dan wel van andere wijzigingen in de belastingheffing;
d. indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijziging in de grondslag van de calculatie (met name de gecalculeerde restwaarde) veroorzaakt;
e. indien tussentijds fiscale premies of subsidies in verband met het gebruik van de auto worden verleend;
f. indien de kosten van onderhoud en reparatie met meer dan vijf procent sedert de ingangsdatum van de lease-overeenkomst c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs zijn gewijzigd. Bij berekening van de aanpassing zal worden uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het C.B.S. (consumentenprijsindexcijfer onderhoud en reparatie van privévoertuigen);
g. indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan tien procent afwijkt van het in de lease-overeenkomst genoemde aantal.

Het gewijzigde leasetarief gaat in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de wijzigingen zich heeft voorgedaan. Het uit de herberekening blijkende maandbedrag zal gelden vanaf de datum van ingebruikname van de auto en wordt verrekend met de eerder in rekening gebrachte leasetarieven. Indien gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst de maandelijkse leasetermijn op grond van bovengenoemde bepalingen wijzigt, kan geen der partijen daaruit het recht ontlenen de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen.

11. Verrekening meer of minder kilometers

De lessee zal één keer per jaar een opgave verstrekken van de kilometerstand. Aan de hand daarvan zal een jaarlijkse afrekening plaats vinden van het aantal kilometers dat verhoudingsgewijs meer of minder is gereden dan het overeengekomen jaarkilometrage. Indien het aantal kilometers per jaar met meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen jaarkilometrage, heeft lessor het recht de lease-termijn en zonodig ook de looptijd aan te passen aan het werkelijke gebruik, met terug werkende kracht met verrekening van de eerder in rekening gebrachte bedragen.

12. Betaling van de leaseprijs

Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen. De leasetermijn inclusief eventuele brandstofvoorschotten en/of branstofkosten dienen steeds de eerste dag van de betreffende maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van lessor. De overige verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Lessee machtigt lessor om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgirobedrijfsincasso.
Zie ook artikel 23. Voor elke niet-tijdige betaling is lessee aan lessor verschuldigd een rente van 1,5% procent per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Lessor is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die lessor in redelijkheid heeft gemaakt, met een minimum van vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Lessee is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de lease-overeenkomst te beëindigen, indien de auto niet geheel aan de lease-overeenkomst beantwoordt of indien door al dan niet aan lessee te wijten omstandigheden geen gebruik van de auto kan worden gemaakt. Lessor heeft het recht te allen tijde van lessee te verlangen dat zes maandtermijnen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de lessee worden gestort.

13. Kosten niet inbegrepen in het lease-tarief

Behalve het leasetarief komen voor rekening van lessee:
a. de kosten die niet blijkens vermelding in de lease-overeenkomst zijn inbegrepen in het maandelijkse leasetarief;
b. de brandstofkosten en de kosten van een brandstof credit card;
c. wassen, poetsen en reinigen van de auto;
d. stallingskosten, parkeer- en tolgelden;
e. reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin de auto door de fabrikant is geleverd;
f. reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, die het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer door lessee en/of de berijder;
g. montage van accessoires, die op grond van wettelijke maatregelen en/of voorschriften, gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst noodzakelijk worden.

14. Vervangende auto

Indien en voor zover de lease-overeenkomst voorziet in het recht op een vervangende auto, zal lessor bij reparaties en reguliere onderhoudswerkzaamheden die niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, gedurende de periode dat de auto niet ter beschikking van lessee is, de auto (laten) vervangen door een andere, van zo mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type. De met de vervangende auto gereden kilometers zullen worden opgeteld bij het aantal met de geleaste auto gereden kilometers. De bepalingen van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. Het gebruik van een vervangende auto in het buitenland is altijd voor rekening en risico van lessee. Lessee accepteert bij voorbaat dat de vervangende auto willicht niet is voorzien van extra uitrusting en/of toebehoren zoals deze in de lease-auto aanwezig zijn, dan wel dat de vervangende auto gebruik maakt van een andere brandstofsoort dan de lease-auto. Indien de lease-overeenkomst niet voorziet in het recht op een vervangende auto, kan voor de duur van reparatie of onderhoud korter dan 24 uur vervangend vervoer ter beschikking worden gesteld, waarbij de werkelijke kosten volledig zullen worden doorberekend aan lessee. Als de kostenontwikkeling van de auto dat nodig maakt, is Lessor gerechtigd de auto voor de verdere duur van de leaseperiode permanent te vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering.

15. Internationale Hulpdienst

Indien en voor zover de lease-overeenkomst daarin voorziet, kan lessee zowel in Nederland als in het buitenland een beroep doen op professionele hulpdiensten bij pech aan of een ongeval met de auto. Gedetailleerde informatie omtrent de hulpdienst en aanwijzigingen hoe te handelen, wordt verstrekt aan lessee bij aflevering van de auto in de vorm van een servicekaart. Lessee verklaart de inhoud van de servicekaart te kennen. Uitsluitend indien en voor zover de lease-overeenkomst dit vermeldt, komen de door de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende auto voor rekening van lessor.

16. Brandstofkosten

Een door lessor verstrekte opgave van brandstofkosten is steeds vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te verwachten kosten. Een leaseovereenkomst kan voorzien in het gebruik door lessee van een ‘Brandstof credit card’, waarmee brandstof kan worden gekocht. Op basis van de op dat moment bekende gegevens en prijzen wordt éénmalig bij inzet van een voertuig een brandstofvoorschot in rekening gebracht. Per maand worden vervolgens de daadwerkelijke brandstofkosten gefactureerd. Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van de ‘Brandstof credit card’ worden separaat verstrekt. Lessee verbindt zich deze stipt op te volgen bij het gebruik. Alle door lessor bij wijze van voorschot betaalde brandstofkosten komen voor rekening van lessee. Lessee is aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de ‘Brandstof credit card’.

17. Gebruik van de auto

Lessee zal de auto (doen) gebruiken overeenkomstig de bestemming van de auto en ervoor zorgdragen, dat deze zich steeds in goede staat bevindt. Het is lessee niet toegestaan de auto te verhuren, te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren. Lessee mag de auto laten besturen door derden, althans voor zover het gezinsleden of werknemers van lessee betreft die in het bezit zijn van een geldig, voor de auto wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Lessee zal ervoor zorgdragen, dat de auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Gebruik van de auto in het buitenland is slechts toegestaan in die landen waar de voor de auto gesloten verzekering geldig is, zoals beschreven in de zogenaamde groene kaart. Het aanbrengen van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen accessoires en een trekhaak) op of aan de auto is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor. De kosten verbonden aan het aanbrengen van reclame of accessoires en het (bij beëindiging van de lease-overeenkomst) in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, komen voor rekening van lessee. Het is lessee toegestaan een aanhangwagen of caravan te gebruiken, mits de geldende voorschriften van de fabrikant, de toepasselijke wettelijke bepalingen en het maximum laadvermogen in acht worden genomen. De aanhangwagen of caravan dient separaat door lessee te worden verzekerd.

18. Onderhoud en reparaties

Lessee verplicht zich de auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (laten) onderhouden bij een servicevestiging van Rijnmond Lease of de door Rijnmond Lease aangewezen dealer. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de auto verkeert. Lessee is gehouden lessor tot deze controle in de gelegenheid te stellen en is gehouden daaraan actief medewerking te verlenen. Lessee machtigt lessor of de door lessor aangewezen personen om het gebouw of terrein te betreden waar de auto zich bevindt. Gebreken die het normaal gebruik van de auto verhinderen en die niet worden gedekt door de fabrieksgarantie en waarvan het ontstaan niet is te wijten aan lessee, geven lessor het recht de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen. Lessor zal in dat geval aan lessee de mogelijkheid bieden een nieuwe lease-overeenkomst met lessor te sluiten. Lessee zal regelmatig het niveau van olie, koel- en remvloeistof, alsmede de spanning van de banden controleren en op peil brengen. Dit alles in overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in het bij de auto behorende instructieboekje. Schade als gevolg van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor rekening en risico van lessee. Indien reparaties en onderhoudsbeurten niet uitgevoerd kunnen worden door het bedrijf dat door lessor daarvoor werd aangewezen, kan uitsluitend bij calamiteiten gebruik worden gemaakt van de diensten van een ander bedrijf, mits dat bedrijf officieel dealer van het betreffende automerk is. Voor reparaties dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd aan lessor. Reparaties in het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door lessee te worden betaald. Verrekening door lessor geschiedt op basis van het Nederlands prijsniveau van loonkosten en onderdelen, op basis van een factuur van de reparateur en het overleggen van de vervangen onderdelen. Een defect aan de kilometerteller van de auto dient binnen 24 uur aan lessor te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat. Lessee zal de instructies op de servicekaart met betrekking tot onderhoud en reparaties stipt opvolgen.

19. Winterbanden

Indien er winterbanden in het contract zijn opgenomen betreft dit, mits anders overeengekomen, 1 set gedurende de gehele looptijd. Lessee is ervoor verantwoordelijk dat de winterbanden tweemaal per jaar, uiterlijk in maart (van winter- naar zomerbanden) en in november (van zomer- naar winterbanden) gewisseld worden bij een servicevestiging van Rijnmond Lease. Bij inlevering van de auto dienen zowel de zomer- als de winterbanden bij de auto aanwezig te zijn. De winterbanden zijn en blijven eigendom van lessor.

20. Schade, diefstal en verzekering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal lessor de auto verzekeren voor de gebruikelijke risico’s (wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade, hulpdienst bij ongevallen en ongevalleninzittendendekking voor 4 personen). De kosten van de verzekering zijn opgenomen in het lease-tarief. Lessee gaat akkoord met de verzekeringsvoorwaarden. Lessee is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, de verzekeringsmaatschappij en lessor binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier te overleggen. Indien de verzekeringsmaatschappij op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de cliënt redelijkerwijs te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is de cliënt daarvoor jegens Rijnmond Lease aansprakelijk. In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde proces-verbaal te laten opmaken en binnen 24 uur alle autosleutels, bescheiden en de (uitneembare onderdelen van) audio-, beveiligings- en communicatieapparatuur aan lessor terug te bezorgen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat terugbezorgen. Schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt (bijvoorbeeld schade als gevolg van opzet, nalatigheid, alcohol- of druggebruik) komt te allen tijde voor rekening van lessee. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van de schade de auto voor taxatie aan te bieden bij de aangewezen servicevestiging van Rijnmond Lease en voor herstel van de schade de instructies van lessor stipt op te volgen. Onverminderd het bepaalde in artikel 26 van deze algemene voorwaarden geldt dat lessee in het geval van schade te allen tijde het in de overeenkomst vastgestelde bedrag aan eigen risico verschuldigd is, tenzij de ontstane schade geheel door een derde is vergoed. Direct na een schademelding dient lessee het ‘eigen risico’-bedrag te voldoen aan lessor. Zodra de volledige vergoeding van de schade door (de verzekeringsmaatschappij van) derden is komen vast te staan, zal lessor het ‘eigen risico’-bedrag aan lessee restitueren. Bij meer dan 3 niet verhaalbare schaden per kalenderjaar zal lessor op dat moment bepalen welk eigen risico bedrag gehanteerd zal worden per nieuw schadegeval.Schade aan of verlies van zich in de auto bevindende persoonlijke eigendommen van lessee komt voor rekening van lessee. Bij verlies door diefstal van de auto, dan wel bij zodanige (aanrijdings-) schade, dat zij naar het oordeel van de assuradeuren niet herstelbaar is, eindigt de lease-overeenkomst tenzij dat de lessor de auto vervangt door een andere, van zo mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type. De voorwaarden van de door lessor gesloten verzekeringspolissen worden aan lessee ter beschikking gesteld en maken onderdeel uit van de lease-overeenkomst Indien een band dient te worden vervangen anders dan door normale slijtage veroorzaakt geldt dit ook als schade. Het restprofiel van de te vervangen band wordt aan lessee doorbelast. Wanneer het Eigen Risico lager is dan het door te belasten bedrag, wordt het Eigen Risico in rekening gebracht.

Alleen bij schriftelijke instemming van Rijnmond lease is het toegestaan dat lessee de auto zelf verzekerd. Indien lessee de verzekering van de auto zelf verzorgt, zijn de kosten van verzekering niet inbegrepen in de leaseprijs. Lessee is verplicht vanaf de afleveringsdatum tot en met de datum van het einde van de lease-overeenkomst, dan wel de innamedatum, de auto te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s terzake van de auto en wettelijke aansprakelijkheid, onder condities en bij verzekeraars ten genoege van lessor. Lessee zal op eerste verzoek lessor bewijs van premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage geven. Lessee draagt ervoor zorg dat, door middel van een akte van cessie, lessor bij uitsluiting de rechthebbende is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening van andere rechten en bevoegdheden onder de verzekeringsovereenkomst. Lessee draagt er zorg voor dat bij inzet van de auto de lessor beschikt over een verzekeringsverklaring door middel van een meldingsformulier – WM 1192. Lessee is verplicht in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met de auto, de verzekeringsmaatschappij en lessor binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier te overleggen. In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde proces-verbaal te laten opmaken en binnen 24 uur alle autosleutels, bescheiden en de (uitneembare onderdelen van) audio-, beveiligings- en communicatieapparatuur aan lessor terug te bezorgen. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat terugbezorgen. Lessee is verplicht direct na het ontstaan van de schade de auto voor taxatie en reparatie aan te bieden bij de aangewezen servicevestiging van Rijnmond Lease en voor herstel van de schade de instructies van lessor stipt op te volgen.

21. Voortijdige beëindiging

Lessee kan, ná het verstrijken van tenminste de helft van de overeengekomen looptijd van de lease-overeenkomst, de overeenkomst voortijdig beëindigen. Voorwaarden daarbij zijn, dat lessee zulks twee maanden van te voren schriftelijk kenbaar maakt en lessor schadeloos stelt. De hoogte van de schadeloosstelling zal door lessor alsdan worden vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 45 procent van de som van de alsdan (tot aan de oorspronkelijke einddatum) nog resterende maandtermijnen op basis van een full operational leasetarief. De alsdan méér of minder gereden kilometers zullen worden verrekend.

Lessor kan de lease-overeenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbinden en zich weer in het bezit van de auto (doen) stellen, onder andere indien:
a. lessee ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen veertien dagen zijn verplichtingen uit een of meerdere lease-overeenkomst(en) na te komen;
b. lessee surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wet schuldsanering natuurlijke personen, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, Nederland metterwoon wil verlaten, zich in het buitenland wil vestigen, dan wel zijn bedrijf verkoopt, stil legt of liquideert;
c. executoriaal beslag op (een deel van) het vermogen van lessee of op de auto mocht zijn of worden gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van justitieel beslag;
d. lessee overlijdt of, in geval lessee een vennootschap onder firma is, door het overlijden van een vennoot de vennootschap ontbonden wordt;
e. de verzekering van de auto door de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook wordt opgezegd;
f. de auto buiten toedoen van lessor langer dan een maand uit de macht van lessee is;
g. lessee bij het aangaan van de lease-overeenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen, op basis waarvan lessor de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten;
h. zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van lessor met betrekking tot lessee of de auto in gevaar brengen;
i. er stelselmatige – en/of ernstige verkeersovertredingen worden begaan of misbruik wordt gemaakt van het normaal gebruik van de auto;
j. er zich bovengemiddelde kosten voor onderhoud, reparatie of schade voordoen.

Indien lessor de lease-overeenkomst ontbindt verplicht lessee zich om de auto schoon en in goede staat in te leveren bij lessor of op een door lessor aangegeven plaats. Lessee machtigt tevens lessor of de door lessor aangewezen personen om het gebouw of terrein te betreden waar de auto zich bevindt om zich in het bezit van de auto te stellen. In geval van ontbinding van deze overeenkomst is lessee gehouden lessor volledig schadeloos te stellen. In geval van ontbinding als genoemd in het vorige lid heeft lessor tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade en interessen, waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand.

22. Beslag en maatregelen van derden

Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal lessee en/of berijder terstond laten blijken, dat niet lessee maar lessor eigenaar van de auto is. Indien de auto uit de macht van lessee mocht geraken, zal hij en/of berijder lessor daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf daartegen maatregelen treffen. Lessor kan de voor de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf treffen. Lessee machtigt lessor hierbij deze maatregelen eventueel in naam van lessee te treffen.

23. Boetes

Alle van overheidswege opgelegde boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting en schikkingen in verband met gepleegde strafbare feiten) zijn voor rekening van lessee. De boetes worden, tenzij lessor anders bepaald, door lessor (bij wijze van voorschot) betaald en worden doorbelast aan lessee. Lessor brengt per geval EUR 8,50 excl. BTW administratiekosten in rekening. Lessee machtigt lessor om alle vorderingen die uit de boetes voortkomen te incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso.

24. Inname van de auto en eindafrekening

Lessee is verplicht de auto bij beëindiging van de lease-overeenkomst schoon en in goede staat in te leveren bij lessor of op een door lessor aangegeven plaats. Bij inlevering van de auto ondertekenen dealer en lessee het innameformulier, waarop wordt aangegeven de kilometerstand, eventuele schades en de algehele staat waarin de auto zich op dat moment bevindt. Bij inlevering geeft lessee tevens af de sleutels, het kentekenbewijs delen I, II (of tenaamstellingsbewijs) en eventueel overschrijvingsbewijs, de groene kaart, het onderhoudsboekje en alle accessoires die zijn inbegrepen in de leasetermijn.

Accessoires die niet zijn inbegrepen in de leasetermijn mogen door lessee worden verwijderd, indien verwijdering geen (on)zichtbare schade tot gevolg heeft. Lessor is gerechtigd de herstelkosten en de extra waardevermindering van de auto ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan lessee in rekening te brengen. Ook de kosten van vervanging van niet aan lessor teruggegeven autopapieren komen voor rekening van lessee.

Indien lessee aan het einde van de leaseperiode de auto niet inlevert, heeft lessor het recht de auto terug te vorderen en zonder ingebrekestelling van lessee vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering ontstane kosten, schaden en interesten. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden vindt aan het einde van de lease-overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging, verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers tegen het in de lease-overeenkomst genoemde tarief. Onder meer en minder kilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal gereden kilometers en het aantal reeds in rekening gebrachte kilometers (het werkelijk aantal maanden dat de auto werd gebruikt, vermenigvuldigd met het overeengekomen aantal kilometers per maand).

De met vervangende auto’s gereden kilometers worden betrokken in de vaststelling van het werkelijk aantal gereden kilometers. Lessor bepaalt het aantal gereden kilometers aan de hand van de kilometerteller, tenzij lessor blijkt, dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst, in welk geval lessor het aantal gereden kilometers op voor lessee bindende wijze door schatting vaststelt. Dit laatste geschiedt eveneens in geval van diefstal of verlies van de auto.

25. Koopoptie

Indien en voor zover vermeld in de lease-overeenkomst heeft lessee het recht (maar niet de plicht) de auto na afloop van de lease-overeenkomst te kopen. Wanneer lessee van deze koopoptie gebruik wenst te maken, zal lessee dit tenminste twee maanden voor het einde van de lease-overeenkomst kenbaar maken aan lessor. Indien de lease-overeenkomst een ‘koopoptiebedrag’ vermeldt, geldt het bedrag op het tijdstip van normale beëindiging van de lease-overeenkomst (na de looptijd in maanden en het aantal kilometers als oorspronkelijk overeengekomen). Bij uitoefening van de koopoptie zal eigendomsoverdracht plaatsvinden, indien lessee aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit de lease-overeenkomst en/of de koopoptie heeft voldaan. Wanneer lessee niet binnen zeven dagen na de beëindiging van de lease-overeenkomst de optie heeft uitgeoefend en de koopprijs heeft betaald, vervalt het kooprecht.

26. Aansprakelijkheid

Lessor is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de auto. Lessee vrijwaart lessor voor alle vorderingen die tegen lessor worden ingediend en voortvloeien uit of in verband gebracht worden met het bezit, het gebruik, dan wel de exploitatie van de auto en die niet voor vergoeding (door de verzekeringsmaatschappij) in aanmerking komen. Lessee is onder meer aansprakelijk voor:
a. schade aan en kosten van lessee en/of derden, die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de auto en die niet door verzekeraars worden vergoed;
b. kosten als gevolg van het niet tijdig betalen van belastingen en premies, tenzij deze inbegrepen zijn in de leaseprijs;
c. boetes voor verkeersovertredingen.

27. Overdracht van rechten

Lessor is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit de lease-overeenkomst alsmede de eigendom van de auto, aan een derde over te dragen. Lessee verklaart reeds nu voor alsdan, dat hij de auto voor de desbetreffende derde, alsdan de eigenaar, zal houden. Na de overdracht blijft lessor jegens lessee aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, gedurende de alsdan nog resterende lease-periode.

28. Hoofdelijkheid

Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen als lessee van de auto zijn vermeld, is ieder van hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de lease-overeenkomst.

29. Adreswijzigingen

Lessee dient adresveranderingen binnen tien dagen schriftelijk aan lessor mede te delen.

30. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze overeenkomst, alsmede de individuele lease-overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van lessor is gelegen.